REGULAMENT OFICIAL

 

Tombola cu premii ,,Nice Tour Holiday

Perioada:  04 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021

Prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participanții cu privire la termenii și condițiile de desfășurare a tombolei inițiate de Organizator.

Participanții sunt persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul tombolei cu premii ,,Nice Tour Holiday” (denumita în cele ce urmeaza „tombola”) este SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NICE TOUR HOLIDAY, cu sediul în  Municipiul Târgoviște, Str. Cernauti, nr. 16K, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului Dâmbovița sub numărul J15/433/2015, având C.U.I.  RO 34724431 și contul RO77BTRLRONCRT0348683201 deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentată de CONSTANTINESCU RALUCA ELENA (denumita în cele ce urmeaza ,,Organizatorul”).

1.2 Prin simpla participare la tombolă, Participanții declară că vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.

1.3 Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul https://www.nicetourholiday.ro/info/tombola- 

 

SECȚIUNEA 2- LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

2.1 Campania este organizată și se va desfășura pe site-ul https://www.nicetourholiday.ro/info/tombola- , dar și pe canalele noastre de socializare (Instagram și Facebook).

SECTIUNEA 3 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

3.1 Tombola va fi organizată în perioada 04 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, ora 23:59. După încetarea Tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la aceasta.

SECTIUNEA 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Condiții de eligibilitate.

La aceasta tombolă poate participa orice persoană fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele conditii și care va fi denumită ,,participantul”:

a)  Are domiciliul sau reședința în România;

b)  A împlinit vârsta de 18 ani;

c) A realizat o fotografie cu decorul nostru, ne-a etichetat pe Facebook sau pe Instagram folosind hashtag-ul #nicetourholiday, în perioada 04 decembrie 2020 - 15 ianuarie 2021;

d) A scris un comentariu cu “Sarbatori NICE” la postarea noastra “CASTIGA 100 EURO” pe Facebook sau Instagram in perioada 04 decembrie 2020-15 ianuarie 2021.

4.2. Prin excepție, nu pot participa la Campania Promotionala, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament oficial, angajații companiei noastre si rudele până la gradul III ale acestora.

 SECȚIUNEA 5 – MECANISMUL ȘI PREMIILE TOMBOLEI

5.1 Premiul Tombolei constă în suma de 100 de euro.

5.2 Toate persoanele care indeplinesc cumulativ condițiile menționate la sectiunea 4 sunt automat înscrise în Tombolă.

5.3 Pe data de 18 ianuarie 2021 va avea loc extragerea unicului câștigător, folosind sistemele puse la dispoziție de random.org, într-un mod complet transparent, iar rezultatul extragerii va putea fi verificat de către toți participanții, timp de 5 ani. Puteți găsi detalii suplimentare despre modul de funcționare al random.org la următoarea adresă: https://www.random.org/draws/

5.4 Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul https://www.nicetourholiday.ro/info/tombola-  , dar și pe canalele noastre de socializare (Instagram și Facebook) și va fi contactat telefonic, pentru stabilirea detaliilor necesare și înmânarea premiului.

Dacă în termen de 3 zile, nu vom reuși să intrăm în legătură directă cu acesta, vom fi nevoiți să extragem un nou câștigător, folosind metoda descrisă mai sus.

5.5 Premiul oferit în Tombolă nu poate fi înlocuit cu alte bunuri ori servicii.

5.6 Orice eroare în datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarați câstigători) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecință, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului.

5.7 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului

SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

6.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, să vireze si să plătească din suma brută a premiului, impozitul final datorat pentru venituri obținute de către castigător în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusivă a câștigătorilor.

6.3 Prin simpla participare la tombola, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECȚIUNEA 7 - LITIGII

7 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Tombola se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița sau de către instantele judecatoresti competente din județul Dâmbovița.

SECȚIUNEA 8 - SUSPENDAREA/ÎNCETAREA TOMBOLEI

8 Tombola va putea fi suspendată ori poate inceta înainte de data stabilită în art. 3.1 din prezentul Regulament Oficial în caz de forșă majoră, în cazul în care continuarea sa ar încălca o prevedere legală, precum și în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Tombola. Într-un astfel de caz, Organizatorul va anunȚa participanȚii cu o zi înainte de suspendare/încetarea efectivă.

SECȚIUNEA 9 - CONFIDENȚIALITATEA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 În scopul organizării acestei Tombole, respectiv executării obligațiilor și exercitării drepturilor pe care le are Organizatorul, îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea câștigătorilor, atribuirea premiilor, îndeplinirea obligațiilor legale care revin organizatorilor de campanii promoționale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), Nice Tour Holiday S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiți în cele ce urmează „Persoane vizate”), acționând în calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

9.2 Datele  cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct. 9.1 sunt: numele de utilizator Instagram, numele, prenumele si CNP-ul. Numele de utilizator va fi colectat in scopul participari la Tombola, restul datelor vor fi colectate doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Tombola sau al castigarii premiilor.

9.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Tombole.

9.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Tombolei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

9.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul societății noastre.